Sieć współpracy logopedów powiatu chełmińskiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ma zaszczyt zaprosić nauczycieli logopedów na spotkane sieci logopedów na terenie tutejszej poradni. Spotkanie odbędzie się 14.12.2017r. (czwartek) o godzinie 14.00. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 11.12.2017r. (poniedziałek).

GENTLE TEACHING

22 listopada 2017 roku pracownicy poradni uczestniczyli w szkoleniu z zakresu gentle teaching. Jest to idea która bazuje na psychologii wzajemnej zależności i jak podkreślał John McGee – jego twórca, determinuje to trzy jego najważniejsze założenia. Pierwszym jest to, że każdy człowiek dąży do tego, aby poczuć się bezpiecznym i kochanym, dąży do relacji z innymi. Drugie założenie to to, że ludzie rozwijają wspólnie wartości ukierunkowane na istnienie. Kluczowym pojęciem w Gentle Teaching  jest „companionship”. Nazwa ta pochodzi z łacińskich słów „com” i „panis”, które w połączeniu oznaczają „chleb”. Dosłownie  „companionship” oznacza więc „dzielenie chleba”, „dzielenie się chlebem” lub inaczej „dzielenie istnienia”, „dzielenie się istnieniem”. Oznacza ono istnienie szczególnej, bezinteresownej relacji z innymi, w której można czuć się kochanym i bezpiecznym, gdzie własne uczucie miłości można dzielić z drugim człowiekiem i mieć poczucie związku z innymi ludźmi, a przecież jest to podstawowe pragnienie każdego człowieka. Dotyczy ono dzieci, dorosłych, starszych, ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, chorych, bezdomnych, uzależnionych od narkotyków, więźniów itd. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy a wiedzie do tego companionship. Przez ukierunkowanie się na rozwijanie głębszego uczucia companionship u podopiecznych można w dużym stopniu zapobiegać agresji, odczuwania strachu i lęku oraz niwelować wszelkie zachowania niepożądane. Są oni zdolni do rozwijania poczucia własnej wartości, oraz przyswajania płynących od nas treści, co stanowi pole do stosowania przez nas różnych, aczkolwiek akceptowanych przez podopiecznego, metod pracy terapeutycznej czy opiekuńczej.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

 

SZKOLENIE TROSKA

Chcemy być skuteczniejsi.
Chcemy być bliżsi rodzicom, nauczycielom.
Chcemy prowadzić dialog i wspólnie z rodzicami i nauczycielami ze szkół szukać efektywnych form pomocy dziecku. Dlatego zdecydowaliśmy, że nasza poradnia włączy się w ogólnopolski projekt mający na celu powyższe wyzwania.

W dniach 17- 18 października 2017 roku w poradni odbyło się 12-godzinne szkolenie uczestników pilotażu w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej”. Szkolenie objęło chętnych pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. Wzięły w nim udział pracownice naszej chełmińskiej poradni oraz poradni z Brodnicy, Chełmży i Golubia- Dobrzynia. Swoja obecnością w pierwszym dniu szkolenia zaszczyciła nas starszy wizytator z Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu Pani Danuta Lauks. Koordynatorem do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych jest psycholog Magdalena Frost, która po kilkudniowym seminarium dla koordynatorów poprowadziła szkolenie i objęła koordynację działań pilotażowych. Działania pilotażowe które polegają na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z włączeniem pedagogów, wychowawców i rodziców, a następnie stworzeniem adekwatnego planu wsparcia dziecka będą trwały do końca lutego 2018 roku. Potem poza działaniami projektowymi będziemy wdrażać kolejne etapy pomocy w praktykę poradnianą i szkolną.

 

Warsztaty dla rodziców/opiekunów, uczniów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza na warsztaty dla rodziców/opiekunów oraz uczniów. Zapisy pod numerem (56) 686-00-52.

1.  Szkoła dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczyć dziecku granice”.

Grupa docelowa: rodzice dzieci w wieku szkolnym. Miejsce prowadzenia zajęć: PPP Chełmno, placówka na terenie powiatu chełmińskiego. Cel: Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy – rodzice: będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb; będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań; zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli; poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im w wychowywaniu dzieci; poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań. Czas trwania: 12 godzin, podzielonych na sześć dwugodzinnych sesji.

2.  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas gimnazjalnych na terenie poradni (po zgromadzeniu od 10-14 uczestników). Czas trwania: 2x 45 min./2 razy w miesiącu.

3.   Zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów klas gimnazjalnych, szkół podstawowych (po zgromadzeniu grupy min. 6 osobowej). Czas trwania: 45 minut- 1-2 razy w miesiącu.

4. Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej lub potencjalnie mogą zostać jej ofiarami. Skierowany do dzieci, którym kiedyś dokuczano, dzieci lękowych, mało asertywnych, dzieci, które doświadczają przemocy słownej, fizycznej lub są izolowane ze strony rówieśników Są to zajęcia, które uczą pewności siebie w kontaktach rówieśniczych, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości, pomagają bronić się przed agresją ze strony rówieśników. Czas trwania 10 – 12 godzin (5-6 spotkań po dwie godziny).

5.  Warsztaty z komunikacji i asertywności dla dzieci i/lub młodzieży Cel: tworzenie uczestnikom warunków do poznawania siebie i innych oraz rozwijanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z innymi, asertywnej obrony swoich praw. Czas trwania: 16 godzin (2 godziny lekcyjne w tygodniu).

6.  „Być babcią, być dziadkiem” – warsztaty. Cel:  rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci, przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby, wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt. Czas trwania: 2 godz.

7.  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? – warsztaty dla rodziców, inspirowane programem A. Faber i E. Mazlish. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad potrzebami dzieci i możliwościami ich zaspokajania, zastanawiania się nad własnymi metodami wychowawczymi (nagrodami, karami), rozwijania umiejętności posługiwania się językiem akceptacji, rozwijania umiejętności unikania blokad komunikacyjnych. Czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny.

8.  „Gadki o gatkach”- warsztaty, cel: przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, czas trwania: 2 godziny.

9.  Warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad zadaniami rozwojowymi typowymi dla danego wieku szkolnego i możliwościami wspierania dzieci w realizacji tych zadań, własnymi wymaganiami wobec dziecka, stosowanymi metodami wychowawczymi (nagrodami, karami), rozwijania umiejętności wychowawczych tj. aktywne słuchanie, porozumiewanie się za pomocą „języka ja”, rozwijania umiejętności unikania blokad komunikacyjnych. Czas trwania: 16 godzin realizowanych w ciągu dwóch dni.

10. Warsztat rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Cel: tworzenie rodzicom warunków do: zastanawiania się nad przyczynami trudnych zachowań, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami za pomocą technik humanistycznych, poznawczych i behawioralnych. Czas trwania: 16 godzin realizowanych w ciągu dwóch dni.

 

Spotkanie sieci pedagogów powiatu chełmińskiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie serdecznie zaprasza na I spotkanie sieci współpracy pedagogów powiatu chełmińskiego, które odbędzie się w dniu 10.10.2017r. o godz. 12.00.