„Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”

W czwartek, 4 października 2018r. odbyło się szkolenie dla logopedów „Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego”. Prowadząca – neurologopeda Anna Balewska przedstawiła całościowe podejście do sygmatyzmu miedzyzębowego. Był czas na teorię i przede wszystkim dużo praktycznych zabaw i ćwiczeń dla dzieci.

ZMIANA MAILA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma nowego maila

 

nowy mail:

poradnia@ppp-chelmno.pl

GENTLE TEACHING

22 listopada 2017 roku pracownicy poradni uczestniczyli w szkoleniu z zakresu gentle teaching. Jest to idea która bazuje na psychologii wzajemnej zależności i jak podkreślał John McGee – jego twórca, determinuje to trzy jego najważniejsze założenia. Pierwszym jest to, że każdy człowiek dąży do tego, aby poczuć się bezpiecznym i kochanym, dąży do relacji z innymi. Drugie założenie to to, że ludzie rozwijają wspólnie wartości ukierunkowane na istnienie. Kluczowym pojęciem w Gentle Teaching  jest „companionship”. Nazwa ta pochodzi z łacińskich słów „com” i „panis”, które w połączeniu oznaczają „chleb”. Dosłownie  „companionship” oznacza więc „dzielenie chleba”, „dzielenie się chlebem” lub inaczej „dzielenie istnienia”, „dzielenie się istnieniem”. Oznacza ono istnienie szczególnej, bezinteresownej relacji z innymi, w której można czuć się kochanym i bezpiecznym, gdzie własne uczucie miłości można dzielić z drugim człowiekiem i mieć poczucie związku z innymi ludźmi, a przecież jest to podstawowe pragnienie każdego człowieka. Dotyczy ono dzieci, dorosłych, starszych, ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, chorych, bezdomnych, uzależnionych od narkotyków, więźniów itd. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy a wiedzie do tego companionship. Przez ukierunkowanie się na rozwijanie głębszego uczucia companionship u podopiecznych można w dużym stopniu zapobiegać agresji, odczuwania strachu i lęku oraz niwelować wszelkie zachowania niepożądane. Są oni zdolni do rozwijania poczucia własnej wartości, oraz przyswajania płynących od nas treści, co stanowi pole do stosowania przez nas różnych, aczkolwiek akceptowanych przez podopiecznego, metod pracy terapeutycznej czy opiekuńczej.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie.

 

SZKOLENIE TROSKA

Chcemy być skuteczniejsi.
Chcemy być bliżsi rodzicom, nauczycielom.
Chcemy prowadzić dialog i wspólnie z rodzicami i nauczycielami ze szkół szukać efektywnych form pomocy dziecku. Dlatego zdecydowaliśmy, że nasza poradnia włączy się w ogólnopolski projekt mający na celu powyższe wyzwania.

W dniach 17- 18 października 2017 roku w poradni odbyło się 12-godzinne szkolenie uczestników pilotażu w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej”. Szkolenie objęło chętnych pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. Wzięły w nim udział pracownice naszej chełmińskiej poradni oraz poradni z Brodnicy, Chełmży i Golubia- Dobrzynia. Swoja obecnością w pierwszym dniu szkolenia zaszczyciła nas starszy wizytator z Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu Pani Danuta Lauks. Koordynatorem do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych jest psycholog Magdalena Frost, która po kilkudniowym seminarium dla koordynatorów poprowadziła szkolenie i objęła koordynację działań pilotażowych. Działania pilotażowe które polegają na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z włączeniem pedagogów, wychowawców i rodziców, a następnie stworzeniem adekwatnego planu wsparcia dziecka będą trwały do końca lutego 2018 roku. Potem poza działaniami projektowymi będziemy wdrażać kolejne etapy pomocy w praktykę poradnianą i szkolną.