Druki do pobrania

!!! UWAGA ZMIANA DRUKÓW WZORÓW ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH  !!!

Formularz zgłoszeniowy do PPP w Chełmnie zostaje dostarczony wraz
z niezbędną dokumentacją (wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń):

formularz zgłoszeniowy- 2020

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego pracownik poradni będzie kontaktował się z wnioskodawcą w formie telefonicznej, na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników diagnozy – rodzic/opiekun prawny wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie).
Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na wskazanych wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie wymagane informacje. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.

Wzory zaświadczeń lekarskich (dostarcza rodzic/opiekun prawny wraz
z formularzem zgłoszeniowym):

2020r.-wzór- zaświadczenie lekarz audiolog, laryngolog

2020rr- wzór- zaświadczenie -nauczanie indywidualne

2020r.-wzór- zaświadczenie lekarza ortopedy, rehabilitanta

2020r.- wzór- zaświadczenie lekarza psychiatra

2020r.- wzór- zaświadczenie lekarz okulista

2020r- wzór- zaświadczenie lekarz neurolog

2020r- wzór- zaświadczenie ścieżka- NOWOŚĆ

2020r- wzór- zaświadczenie lekarskie  WWR – NOWOŚĆ

Zaświadczenie – lekarz medycyny pracy

Wzory informacji o uczniu (dostarcza rodzic/opiekun prawny w uzasadnionych przypadkach dostarcza szkoła/placówka):

 

Opinia dyrektora szkoły na potrzeby Zespołu Orzekającego § 7, pkt. 2-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. O opinię do dyrektora szkoły wnioskuje przewodniczący zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

 

Wniosek o przekazanie dokumentacji prosimy wypisać w sytuacji przekazywania dokumentacji dziecka/pełnoletniego ucznia do innej poradni publicznej, bądź z innej poradni publicznej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

 

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu wypisujemy w sytuacji, gdy chcemy otrzymać kserokopię, któregoś z wydanych dokumentów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie, bądź innego dokumentu, który znajduje się w dokumentacji dziecka/pełnoletniego ucznia.