Współpraca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie współpracuje z:

  • z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
  • z przedszkolami oraz szkołami każdego rodzaju na terenie powiatu chełmińskiego;
  • z instytucjami służby zdrowia z terenu naszej działalności, a także w zależności od potrzeb, z terenu całego województwa kujawsko – pomorskiego, a nawet z całego kraju – w tym poradnie specjalistyczne,  szpitale;
  • z instytucjami pomocowymi – sądy, instytucje pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki socjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej, policja, kuratorzy sądowi, sąd;
  • z Urzędem Miasta Chełmna;
  • z fundacjami oraz stowarzyszeniami o zasięgu lokalnym, jak również ogólnopolskim prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia;
  • z innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.