Zespół Orzekający rok szkolny 2020/2021

Terminy najbliższych posiedzeń Zespołu Orzekającego:

13.05.2021r. (czwartek) godzina 09.00

Dorota Jakubowska – przewodnicząca Zespołu Orzekającego
Marian Machała – pediatra, lekarz konsultant
Marzena Zaborowska-Kocioł – logopeda, protokolant
Monika Niewiarowska-Zych – psycholog
Lucyna Graczyk-Putz – pedagog

 

27.05.2021r. (czwartek) godzina 09.00

Dorota Jakubowska – przewodnicząca Zespołu Orzekającego
Marian Machała – pediatra, lekarz konsultant
Marzena Zaborowska-Kocioł – logopeda, protokolant
Marlena Kruzel – psycholog
Lucyna Graczyk-Putz – pedagog

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1743) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dnia od dnia wydania orzeczenia lub opinii. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.