„Nie błądź na ślepo
masz prawo szukać pomocy
tak samo jak masz prawo
mieć wątpliwości.”

Skorzystaj z naszej oferty.

Zadaniem specjalistycznych usług poradni jest:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia;
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • pomoc rodzicom, nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • wspieranie szkoły w realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych.

Odbiorcami naszej pomocy mogą być:

 • dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, pracownicy resortów oświaty, pomocy społecznej i służby zdrowia.

Podstawowymi formami pomocy są:

 • diagnoza, terapia, psychoedukacja, profilaktyka, doradztwo, działalność informacyjna, konsultacje.

W trosce o Państwa dzieci i rzetelność prowadzonych przez nas badań psychologiczno – pedagogicznych zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie na badania, spotkania terapeutyczne i konsultacje dzieci zdrowych, tzn. jeżeli w dniu badania dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, biegunkę, mocny katar lub kaszel, jest bardzo osłabione prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualną konsultację co do możliwości przyjęcia przez nas dziecka.

Zaleca się też, żeby dziecko było wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w złej formie fizycznej, niewsypane albo głodne nie jest w stanie pracować podczas badania adekwatnie do swoich możliwości, co bezpośrednio wpływa na wynik badania psychologiczno- pedagogicznego.

Prosimy też, aby dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe przynosiły je ze sobą na badanie.

Czas trwania pełnego badania psychologiczno- pedagogicznego wynosi do 4 godzin. W tym czasie dziecko ma przerwę pomiędzy badaniem psychologicznym i pedagogicznym – wtedy odpoczywa, może również się napić lub coś zjeść.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie współpracuje z:

 • z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 • z przedszkolami oraz szkołami każdego rodzaju na terenie powiatu chełmińskiego;
 • z instytucjami służby zdrowia z terenu naszej działalności, a także w zależności od potrzeb, z terenu całego województwa kujawsko – pomorskiego, a nawet z całego kraju – w tym poradnie specjalistyczne,  szpitale;
 • z instytucjami pomocowymi – sądy, instytucje pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki socjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej, policja, kuratorzy sądowi, sąd;
 • z Urzędem Miasta Chełmna;
 • z fundacjami oraz stowarzyszeniami o zasięgu lokalnym, jak również ogólnopolskim prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia;
 • z innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.