SZKOLENIE TROSKA

Chcemy być skuteczniejsi.
Chcemy być bliżsi rodzicom, nauczycielom.
Chcemy prowadzić dialog i wspólnie z rodzicami i nauczycielami ze szkół szukać efektywnych form pomocy dziecku. Dlatego zdecydowaliśmy, że nasza poradnia włączy się w ogólnopolski projekt mający na celu powyższe wyzwania.

W dniach 17- 18 października 2017 roku w poradni odbyło się 12-godzinne szkolenie uczestników pilotażu w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej”. Szkolenie objęło chętnych pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. Wzięły w nim udział pracownice naszej chełmińskiej poradni oraz poradni z Brodnicy, Chełmży i Golubia- Dobrzynia. Swoja obecnością w pierwszym dniu szkolenia zaszczyciła nas starszy wizytator z Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu Pani Danuta Lauks. Koordynatorem do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych jest psycholog Magdalena Frost, która po kilkudniowym seminarium dla koordynatorów poprowadziła szkolenie i objęła koordynację działań pilotażowych. Działania pilotażowe które polegają na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z włączeniem pedagogów, wychowawców i rodziców, a następnie stworzeniem adekwatnego planu wsparcia dziecka będą trwały do końca lutego 2018 roku. Potem poza działaniami projektowymi będziemy wdrażać kolejne etapy pomocy w praktykę poradnianą i szkolną.