Deklaracja dostępności Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Sztramkowska
 • E-mail: s.sztramkowska@ppp-chelmno.pl
 • Telefon: 56 686 00 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie
 • Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno
 • E-mail: poradnia@ppp-chelmno.pl
 • Telefon: 56 686 00 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie, przy ul. Dominikańskiej 35 znajduje się na wysokim parterze, wejście do budynku po schodach lub windą dla osób niepełnosprawnych. Poradnia wyposażona jest w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Poradni, powierzchnia podłogi nie posiada progów co ułatwia poruszanie się osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia na teren Poradni
z psem asystującym.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.