Dokumenty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie

W celu umówienia się na wizytę ze specjalistą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy dostarczyć na adres poradni wraz z niezbędną dokumentacją (wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń). Formularz musi zawierać wszystkie wymagane dane.

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego pracownik poradni będzie kontaktował się z wnioskodawcą w formie telefonicznej, na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym w celu umówienia wizyty na terenie poradni.

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników diagnozy – rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie). Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na wskazanych wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie wymagane informacje. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.

WZORY ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH (dostarcza wnioskodawca wraz z formularzem zgłoszeniowym):

WZORY INFORMACJI O UCZNIU (dostarcza rodzic/opiekun prawny w uzasadnionych przypadkach dostarcza szkoła/placówka):

Opinia dyrektora szkoły na potrzeby Zespołu Orzekającego § 7, pkt. 2-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. O opinię do dyrektora szkoły wnioskuje przewodniczący zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

Wniosek o przekazanie dokumentacji prosimy wypisać w sytuacji przekazywania dokumentacji dziecka/pełnoletniego ucznia do innej poradni publicznej, bądź z innej poradni publicznej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu wypisujemy w sytuacji, gdy chcemy otrzymać kserokopię, któregoś z wydanych dokumentów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie, bądź innego dokumentu, który znajduje się w dokumentacji dziecka/pełnoletniego ucznia.