GENTLE TEACHING

22 listopada 2017 roku pracownicy poradni uczestniczyli w szkoleniu z zakresu gentle teaching. Jest to idea która bazuje na psychologii wzajemnej zależności i jak podkreślał John McGee – jego twórca, determinuje to trzy jego najważniejsze założenia. Pierwszym jest to, że każdy człowiek dąży do tego, aby poczuć się bezpiecznym i kochanym, dąży do relacji z innymi. Drugie założenie to to, że ludzie rozwijają wspólnie wartości ukierunkowane na istnienie. Kluczowym pojęciem w Gentle Teaching  jest „companionship”. Nazwa ta pochodzi z łacińskich słów „com” i „panis”, które w połączeniu oznaczają „chleb”. Dosłownie  „companionship” oznacza więc „dzielenie chleba”, „dzielenie się chlebem” lub inaczej „dzielenie istnienia”, „dzielenie się istnieniem”. Oznacza ono istnienie szczególnej, bezinteresownej relacji z innymi, w której można czuć się kochanym i bezpiecznym, gdzie własne uczucie miłości można dzielić z drugim człowiekiem i mieć poczucie związku z innymi ludźmi, a przecież jest to podstawowe pragnienie każdego człowieka. Dotyczy ono dzieci, dorosłych, starszych, ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, chorych, bezdomnych, uzależnionych od narkotyków, więźniów itd. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy a wiedzie do tego companionship. Przez ukierunkowanie się na rozwijanie głębszego uczucia companionship u podopiecznych można w dużym stopniu zapobiegać agresji, odczuwania strachu i lęku oraz niwelować wszelkie zachowania niepożądane. Są oni zdolni do rozwijania poczucia własnej wartości, oraz przyswajania płynących od nas treści, co stanowi pole do stosowania przez nas różnych, aczkolwiek akceptowanych przez podopiecznego, metod pracy terapeutycznej czy opiekuńczej.

Szkolenie poprowadzili nauczyciele i specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom w Chełmnie.