KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2022/2023- 2026/2027

Koncepcja pracy poradni jest procesem ciągłym, uwzględniającym zmiany zachodzące w środowisku lokalnym i dostosowanym do jego aktualnych potrzeb.

MISJA PORADNI
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie prowadzi rozpoznanie potrzeb środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i uwzględnia je w planowaniu pracy, prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną i doradczą. Nasza poradnia jest placówką, w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno – pedagogiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju, a także na znalezienie oraz wykorzystywanie możliwości i mocnych stron. Towarzyszymy rodzinie, opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Służymy pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki zawodowej. W środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiamy ofertę edukacji prozdrowotnej. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym podejmujemy szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień. Posiadamy różnorodne, aktualne metody diagnostyczne oraz zapewniamy bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oraz o przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji oraz o zachowanie tajemnicy zawodowej. Zespół nasz jest kreatywny, otwarty na potrzeby klientów i współpracowników. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy oraz o wymianę doświadczeń w zespole. Zdając sobie sprawę z faktu, że na efekty naszych działań ma również wpływ atmosfera w miejscu pracy, dbamy o pozytywne relacje między nami.

WIZJA PORADNI
Poradnia świadczy usługi na rzecz lokalnego środowiska – powiatu chełmińskiego. Zespół naszych specjalistów niesie pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, a także ich rodzinom, opiekunom i nauczycielom. Zwracamy szczególnie uwagę na: wczesną diagnozę i stymulowanie rozwoju dziecka, działania profilaktyczne i pomoc dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapię zaburzeń rozwojowych, zauważanie i rozwijanie drzemiących potencjałów u dzieci i młodzieży, oraz diagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności, wspieranie rodzin w pełnionych przez nie rolach i uzyskiwaniu satysfakcjonującego poziomu relacji. Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do naszej wiedzy, fachowości oraz kompetencji. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji tych zadań, nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego. Z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem pochylamy się nad powierzonymi nam problemami. W naszej pracy diagnostyczno – terapeutycznej kierujemy się uniwersalnym systemem wartości i poszanowaniem godności człowieka. Działamy według zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka. Posiadamy opracowany zbiór Praw Ucznia i Rodzica. Kadrę naszej placówki tworzy zespół osób otwartych na problemy, jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość. Poradnia znana jest w środowisku, jako placówka oferująca pomoc dziecku, rodzinie i szkole na wysokim poziomie jakości. Co roku zgłasza się bardzo duża liczba osób zainteresowanych korzystaniem z naszych usług. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

CELE GŁÓWNE
Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem. Głównym celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji dydaktycznych i wychowawczych. Za cele główne przyjętej Koncepcji Pracy Poradni uznaje się: realizacje potrzeb osób korzystających z oferty Poradni, w sposób umożliwiający ich rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości oraz nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami; wprowadzanie zmian jakościowych uwzględniających podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wypracowania interdyscyplinarnych, optymalnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie; systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujące wysoką jakość świadczonej pomocy; rozwój w zakresie dostosowywania możliwości kadrowych i lokalowych do potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz jak najwyższego poziomu jakości pracy placówki.

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

Cele główne Poradnia osiąga poprzez realizację następujących zadań:

1. Systematyczną analizę stopnia realizacji potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz doskonalenie i modyfikowanie oferty z uwzględnieniem pozyskiwanych wniosków poprzez uwzględnianie form pracy, które przynoszą oczekiwane rezultaty i cieszą się największym zainteresowaniem.

2. Podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie standardu jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni.

3. Udzielanie kompleksowej pomocy dziecku w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej diagnozy ryzyka nieprawidłowego rozwoju.

4. Wdrażanie nowych, specjalistycznych i kompleksowych form pomocy dziecku i rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, zwiększanie zakresu terapii wspomagających.

5. Udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wychowania i edukacji.

6. Udzielanie szerokiej pomocy szkołom i placówkom w zakresie wdrażania rozwiązań związanych ze zmianami w systemie edukacji. Wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb, planowaniu działań sprzyjających rozwojowi. Praca nad zwiększeniem wykorzystania potencjału placówek.

7. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia jakości pracy, uwzględniającymi zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w szkołach i placówkach.

8. Uwzględnianie opinii osób korzystających z oferty Poradni oraz wszystkich pracowników placówki w planowaniu zmian jakościowych i na ich bazie wypracowywanie nowych, najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych.

9. Podejmowanie inicjatyw w środowisku lokalnym mających na celu współpracę placówek i instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy interdyscyplinarnej z planowaniem oddziaływań długofalowych.

10. Propagowanie wiedzy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

11. Oparcie pracy Poradni na formach zespołowych, zadaniowych, problemowych, wspierających.

12. Wprowadzanie zmian w procesie zarządzania placówką mających na celu usprawnianie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

13. Dbanie o korzystną atmosferę w Poradni, zarówno w stosunku do osób korzystających z oferty placówki, jak też wewnątrz zespołu pracowników, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapobieganie objawom wypalenia zawodowego.

Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie została przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.09.2022r.