Ocenianie w dobie koronawirusa


Nauczanie zdalne przysparza nauczycielom wielu problemów. Jednym z poważniejszych wydaje się wystawienie ocen cząstkowych i końcowo rocznych. Zawodzi przeprowadzanie sprawdzianów, gdyż nie mamy pewności co do samodzielności wykonania. Odpytywanie online zajmuje za dużo czasu. Edyta Sterna proponuje ocenę projektów uczniowskich. Nawet jeśli nie są one wykonywane samodzielnie, pozostaje ich kształcąca rola. W sytuacji pandemii oraz zdalnego nauczania pojawiła się okazja, żeby uczniowie zrozumieli, że prawdziwe ocenianie nie polega na wystawianiu stopni, ale na towarzyszeniu im w procesie uczenia się. Najlepiej by było, gdyby taka ocena zawierała następujące elementy:

  • Informacje o tym, co zostało zrobione dobrze (zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami),
  • Informacje o tym, co i jak należy poprawić,
  • Wskazówki, jak uczeń ma dalej się uczyć i rozwijać.

W obliczu zaistniałej sytuacji należy wziąć pod uwagę, że ocena na koniec roku może nie w pełni odzwierciedlać postępy w nauce ucznia. Autorzy proponują wystawienie oceny na podstawie dotychczasowych osiągnięć ucznia z możliwością jej poprawy, jeśli wyrazi on taką chęć. Sposób ten wymaga od nauczyciela przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z uczniem oraz negocjacji oceny. Możemy mieć w takim przypadku do czynienia z dwoma sytuacjami:

  • uczeń zgodzi się z oceną, ale może przestać się uczyć; w obecnym czasie nie da się jednak zmotywować ucznia do nauki przy pomocy stopni,
  • uczeń nie zgodzi się z oceną; w takim przypadku nauczyciel musi przygotować dla ucznia propozycję działań, które umożliwią mu poprawę oceny np. przygotowanie lekcji, prezentacji na zadany temat.

Jeśli nauczyciel zaakceptuje przedstawiony sposób wystawienia oceny końcowo rocznej, należy omówić to podczas spotkania z uczniami. Możliwe, że pojawią się inne uczniowskie propozycje, które przekonają nauczyciela. Byłoby wspaniale, bo takie rozwiązanie buduje partnerstwo w nauczaniu pomiędzy nauczycielem i uczniami, a to owocuje większym zaangażowaniem tych ostatnich i wzięciem przez nich odpowiedzialności za swoją naukę. Jeśli uczniowie przyjmą propozycję, to następnym krokiem będzie opracowanie tematów projektów wraz z kryteriami ich wykonania. W dalszej kolejności trzeba przedstawić te propozycje tematów uczniom, ewentualne zmodyfikować je bądź przyjąć propozycje tematów zaproponowanych przez naszych podopiecznych. Dalszym etapem jest wystawienie uczniom próbnych stopni i przedstawienie ich wraz z prośbą o decyzję, czy akceptują te propozycje, czy też decydują się na poprawę i wykonanie projektu. W kolejnym kroku należy określić termin konsultacji udzielanych uczniom odnośnie do prac nad projektami oraz ustalić sposoby i terminy prezentacji projektów. Samo prezentowanie projektów może również być ważnym elementem nauczania zdalnego. Uczniowie biorący udział w prezentacji mogą zadawać pytania autorom projektów i w ten sposób uczyć się omawianego tematu. Do tej pory w naszym systemie nauczania nie było nauczania zdalnego, dlatego nie ma wypróbowanych sposobów oceniania. Zaistniała w ten sposób szansa, by wraz z uczniami wypracować nowe sposoby.

2021r. Aleksandra Badowiec-Kurdyn- psycholog PPP w Chełmnie
2021r. Katarzyna Poniatowska- pedagog PPP w Chełmnie

Opracowano na podstawie: Pyżalski, J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa: EduAkcja