PRAWA UCZNIA (RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) W PORADNI PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE

 1. Każde dziecko/ uczeń /rodzic ma prawo do korzystania ze specjalistycznej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
 2. Każde dziecko/ uczeń/ rodzic ma prawo do godnego traktowania jego osoby.
 3. Dziecko/ uczeń /rodzic ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w czasie pobytu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.
 4. Każde dziecko/ uczeń/ rodzic ma prawo do dyskrecji w zakresie udzielonej pomocy przez poradnię. Szkoła może być zapoznana z wynikami konsultacji lub opinią wyłącznie na wyraźną prośbę pełnoletniego ucznia lub rodzica.
 5. Każde dziecko/ uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i poczucia bezpieczeństwa. Podczas badania w gabinecie opiekę pełni osoba badająca, terapeuta, natomiast za bezpieczeństwo na terenie placówki odpowiada opiekun prawny lub rodzic dziecka.
 6. Każde dziecko/ uczeń ma prawo poznać przebieg procedury badania, terapii.
 7. Każde dziecko/ uczeń ma prawo do swojego zdania, ale wyraża je w sposób kulturalny.
 8. Każde dziecko/ uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania.
 9. Dziecko/ uczeń ma prawo odmówić uczestnictwa w badaniu, w terapii w uzasadnionych przypadkach: choroba, stan fizyczny uniemożliwiający dłuższe przebywanie w pozycji siedzącej (wymuszonej).
 10. W razie trudności emocjonalnych diagnoza specjalistyczna dziecka/ ucznia może odbyć się w obecności rodzica (opiekuna prawnego).
 11. Każde dziecko/ uczeń ma prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce.
 12. Każde dziecko/ uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań.
 13. Każde dziecko/ uczeń (rodzic) ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych badań, konsultacji, terapii.
 14. Każde dziecko/ uczeń ma prawo otrzymać poradę/ informację/ opinie/ orzeczenie (chyba, że przepisy lub diagnoza psychologiczno – pedagogiczna wskazuje inaczej).
 15. Każde dziecko/ uczeń/ rodzic ma prawo otrzymać bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 16. Każdy rodzic (uczeń) ma prawo do złożenia zażalenia, skargi dotyczącej przeprowadzonego badania, konsultacji i terapii.
 17. Prawa zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują w stosunku do każdego ucznia, bez jakiejkolwiek różnicy.

Powyższe prawa opracowana na podstawie dokumentów:
-Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
-Konwencja Praw Dziecka