P r o c e d u r a   w y d a w a n i a   o r z e c z e ń/ o p i n i i   w   p o r a d n i   p s y c h o l o g i c z n o – p e d a g o g i c z n e j   w   C h e ł m n i e

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie wydaje orzeczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1743).

Zespół Orzekający Działający w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się zgodnie z zarządzeniem dyrektora. Termin posiedzeń ZO znajduje się w zakładce „Zespół Orzekający” (czas posiedzenia jest dostosowany do potrzeb i ilości zgłoszonych wniosków), zgodnie z przyjętym harmonogramem podczas planowania pracy na dany rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach przewodniczący może powołać posiedzenie Zespołu Orzekającego w dodatkowym terminie oraz w innych godzinach.

Procedura wydawania orzeczeń:

1) Złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka/pełnoletni uczniowie ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o potrzebnie wczesnego wspomagania rozwoju zgłaszają się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie, po spotkaniu z zespołem diagnostycznym składają wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie. Wniosek powinien być podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka/pełnoletniego ucznia i zawierać wszystkie wskazane w nim informacje. Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) składa się jeden wniosek.
 3. Za treść orzeczenia odpowiada wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu orzekającego lub zespół diagnostyczny.

Pisemny wniosek zawiera:

 1. imię/imiona i nazwisko dziecka lub ucznia,
 2. datę i miejsce  urodzenia dziecka lub ucznia,
 3. nr PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer dokumentu poświadczającego jego tożsamość,
 4. adres zamieszkania dziecka lub ucznia,
 5. nazwę i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza, nazwę zawodu
  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 6. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub ucznia oraz adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 7. adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada,
 8. informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach  – jeżeli takie zostały wydane,
 9. informacje o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku, gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
 10. określenie przyczyny i celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii,
 11. oświadczenie o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na:
 12. przetwarzanie danych osobowych w celu wydania orzeczenia lub opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie;
 13. udział w posiedzeniu zespołu orzekającego nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, asystenta nauczyciela, pomoc nauczyciela, asystenta edukacji romskiej- wyznaczenia przez ich dyrektora,
 14. na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego innych osób, w szczególności psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza lub specjalisty,
 15. doręczanie pism na pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. podpis wnioskodawcy.
 17. oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. Wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności dostarczania zaświadczeń lekarskich przygotowanych na wskazanych wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie wymagane informacje. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa: przewidywany okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, rozpoznanie choroby zgodnie z klasyfikacją ICD-10 lub innego problemu zdrowotnego i wynikające z nich ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, powodujące, że stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdził, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia.

Wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez specjalistów opinie oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

W przypadku wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca własnoręcznym podpisem oświadcza, że został zapoznany, że w sytuacji objęcia dziecka/ucznia nauczaniem indywidualnym mogą w przyszłości występować u osoby wobec której wydaje się orzeczenia znamiona zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Wnioskodawca dołącza informację ze szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego na temat funkcjonowania dziecka/ucznia szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego – na drukach wewnętrznych poradni. Jeżeli wnioskodawca uznaje za zasadne nie dołączenie w/w informacji informuje o tym poradnię na piśmie.

Dziecko, które nie ma aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych zostaje w razie potrzeby skierowane na badania do odpowiedniego specjalisty Poradni wskazanego przez dyrektora poradni. W przypadku braku pełnej dokumentacji lekarskiej przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia jej w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwej szkoły o wydanie opinii oraz zasięgnąć opinii nauczycieli i wychowawcy szkoły, do której dziecko lub uczeń uczęszcza, informując o tym wnioskodawcę.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się obserwację dziecka/ucznia w środowisku przedszkolnym/szkolnym lub rodzinnym dziecka/ucznia na wniosek dyrektora PPP, przewodniczącego zespołu lub zespołu diagnostycznego.

Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu orzekającego niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (w postaci elektronicznej począwszy od 1 stycznia 2019r.).

2) Powołanie zespołu orzekającego.

Zespół orzekający powoływany jest w drodze zarządzenia dyrektora poradni. W zarządzeniu, o którym mowa dyrektor ustala: skład zespołu orzekającego, określa przedmiot działania, ustala termin posiedzenia zespołu. W skład zespołu wchodzą: dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba- jako przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, inni specjaliści w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. W przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany zespołu orzekającego lub terminu posiedzenia Dyrektor Poradni wydaje nowe zarządzenie. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce; asystent nauczyciela lub osoby niebędący nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy; pomoc nauczyciela; asystent edukacji romskiej,
 • wyznaczeni przez ich dyrektora placówki, szkoły, przedszkola, do której uczęszcza dziecko,
 • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, lekarz lub specjalista, inni niż wyżej wymienieni.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu oraz osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu.

3)   Zawiadomienie wnioskodawcy o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

Po skompletowaniu dokumentacji Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej powołuje zespół orzekający oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie informacji. Oryginał dokumentu zostaje w karcie indywidualnej dziecka. W przypadku wysłania pocztą tradycyjną informacji o zespole orzekającym do wnioskodawcy, lub do dyrektora w przypadku zaproszenia osób z głosem doradczym kopia dokumentu pozostaje w dokumentacji dziecka z adnotacją w dacie wysłania informacji. W przypadku konieczności zmiany terminu posiedzenia zespołu, przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę.

4)  Wydanie orzeczenia/opinii.

Każdy z powołanych przez przewodniczącego zespołu członków po zapoznaniu się z treścią wniosku, dołączoną do niego dokumentacją i materiałami znajdującymi się w karcie indywidualnej dziecka lub ucznia podejmuje decyzję o zakresie postępowania analityczno – diagnostycznego. Na posiedzeniu zespołu orzekającego członek zespołu przygotowuje i przedstawia wyniki diagnozy dołączone przez wnioskodawcę, oraz wyraża swoje stanowisko w sprawie. Zespół podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania. W głosowaniu nie bierze udziału wnioskodawca, który jest wyłączony z tej części posiedzenia zespołu. W sytuacji, gdy jest równa liczba głosów – rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu. Datą wydania orzeczenia lub opinii jest data posiedzenia zespołu orzekającego, na którym podjęto decyzję. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno ‑ wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka/ ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno ‑ wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia dokumentacji.

5)   Sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego,

Z posiedzenia zespołu orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego pracownik – członek zespołu, sporządza protokół, który po odczytaniu i naniesieniu ewentualnych poprawek jest podpisywany przez przewodniczącego zespołu i jego członków. Sporządzane protokoły zawierają informacje określone rozporządzeniem. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia/opinii.

6)   Dostarczenie orzeczenia/opinii wnioskodawcy.

Orzeczenie/opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego, niezwłocznie po posiedzeniu zespołu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Orzeczenia i opinie wysyła się pocztą przez sekretariat poradni lub wydaje się bezpośrednio do rąk wnioskodawcy, co wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem w zeszycie korespondencyjnym. Orzeczenia i opinie doręczane są wnioskodawcy w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia zespołu, w jednym egzemplarzu. Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lub opinii. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.