Przed wizytą na terenie poradni zaleca się zapoznanie z niniejszą procedurą:

Procedura w sprawie zachowania środków bezpieczeństwa i zasad postępowania w przyjmowaniu klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, które związane są w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami – 31.08.2021r.

Procedura w sprawie zachowania środków bezpieczeństwa i zasad postępowania w przyjmowaniu klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, które związane są w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami zawiera:

 1. Zachowanie środków bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
 2. Zasady postępowania w przyjmowaniu klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
 3. Zasady prowadzenia terapii, konsultacji oraz innych działań statutowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie- załącznik nr 1.
 4. Zasady postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie- załącznik nr 2.
 5. Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie- załącznik nr 3.
 6. Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie- załącznik nr 4.

Zachowanie środków bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

§1

 1. Pracodawca zapewnia pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie środki ochrony osobistej:
 • środki czystości,
 • płyny dezynfekujące,
 • mydła antybakteryjne,
 • rękawiczki jednorazowe,
 • maseczki wielokrotnego użytku

niezbędne do świadczenia pracy na terenie Poradni.

 1. Pracownicy Poradni przyjmując klientów w przestrzeni wspólnej (korytarz) zobowiązani są do zabezpieczenia się za pomocą środków ochrony osobistej m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące.
 2. Nie jest wymagane stosowanie w gabinecie specjalisty przyłbicy czy maseczek jeżeli pracownik poradni zachowa bezpieczną odległość (min. 1,5-2m).
 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do utrzymywania bezpiecznej odległości między sobą oraz w kontakcie z klientami (min. 1,5-2 m).
 4. W sekretariacie znajduję się przesłona ochronna (pleksa), dlatego też pracownicy administracji, powinni używać środków ochrony osobistej wskazanych powyżej, jeżeli ich zdaniem wystąpi potrzeba ich użycia.
 5. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć klientów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się osób w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników.
 6. Klamki i poręcze są systematycznie odkażane. W szczególnej higienie utrzymywane są ciągi komunikacyjne, sanitariaty oraz powierzchnie dotykowe.
 7. Na terenie Poradni wprowadza się przerwę techniczną celem zdezynfekowania powierzchni wspólnych.

§2

 1. Zalecenia dla pracowników:
 • każdy pracownik zobowiązany jest na stawienie się w pracy na 15 min przed planowanym terminem spotkania z klientem,
 • przed rozpoczęciem pracy (tuż po przyjściu do pracy) obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem do dezynfekcji rąk lub zdezynfekować dłonie,
 • nosić osłonę nosa i ust w pomieszczeniach wspólnych (korytarz),
 • jeżeli na terenie poradni lub w gabinecie pracownik poradni nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem może przebywać w placówce bez maseczki ochronnej,
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5-2 metry),
 • ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych (w pomieszczeniu socjalnym może przebywać tylko 1 osoba),
 • w czasie wykonywania pracy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem (do dezynfekcji rąk) zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem do dezynfekcji rąk,
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych (m.in. t.j. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka).

Po każdym kliencie czyścić powierzchnie wspólne w gabinecie, z którymi stykają się klienci. Każdy gabinet jest wyposażony w płyn do dezynfekcji rak, płyn do dezynfekcji pomieszczeń, ręczniki papierowe. Każdy pracownik zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczenia, w którym pracuje (po każdym kliencie). Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych na terenie poradni. Jeżeli jest niezbędne spotkanie na terenie poradni powinno być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem odległości  pomiędzy osobami (min. 1,5-2m). Dopuszcza się narady, spotkań za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. e-mail, google meet, Microsoft teams. Jeżeli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz osób przewlekle chorych. W celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m.in. telefonów, poczty elektronicznej. W poradni wyznaczony został gabinet nr 2  jako izolatorium – pomieszczenie do odizolowania osoby, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u klienta lub pracownika poradni. Gabinet ten został wyposażony w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

Zasady postępowania w przyjmowaniu klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

§3

 1. Klient wchodząc do Poradni jest zobowiązany zdezynfekować ręce za pomocą płynu dezynfekującego, który jest dostępny przy wejściu do poradni.
 2. Na terenie Poradni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Pracownik Poradni ma prawo nie przyjąć klienta jeżeli ten nie ma zakrytych ust i nosa.
 4. W poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 5. Na wyposażeniu Poradni znajduje się bezdotykowy termometr. W uzasadnionych przypadkach pracownik poradni dokona pomiaru temperatury klientom termometrem bezdotykowym. Po każdym użyciu termometr będzie dezynfekowany.

§4

 1. W Poradni mogą przebywać tylko klienci umówieni na wizytę, Wyjątkiem są osoby, które odbierają lub składają dokumenty w sekretariacie poradni.

§5

 1. W gabinecie mogą jednocześnie znajdować się 2 osoby (pracownik poradni i klient,  w uzasadnionych przypadkach w gabinecie może znajdować się rodzic z dzieckiem zachowując odpowiednią odległość). Rodzic zaopatrzony jest w maseczkę.
 2. Do gabinetów klienci wchodzą pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu przez pracownika Poradni.
 3. Przed wejściem do gabinetu, jeżeli klient nie posiada rękawiczek jednorazowych, zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem (do dezynfekcji rąk) zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem znajdującym się na korytarzu poradni. Dziecko/uczeń po wejściu do gabinetu może zdjąć środek ochrony osobistej.
 4. Pracownicy pedagogiczni w pracy z klientem powinni zachować w gabinecie bezpieczną odległość, chyba że jest to niemożliwe, aby przeprowadzić diagnozę logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapię.
 5. Po wyjściu klienta z gabinetu pracownik pedagogiczny powinien oczyścić powierzchnię biurka lub stolika oraz materiałów możliwych do dezynfekcji za pomocą środków czystości znajdujących się w każdym gabinecie oraz do wietrzenia pomieszczenia.

§6

 1. W sekretariacie poradni może znajdować się tylko jeden klient (chyba, że ma pod opieką dziecko w wieku do 3 r. życia).
 2. Pracownik administracji powinien oczyścić blat oraz przesłonę ochronną środkiem czystości dostępnym w sekretariacie poradni po każdym kliencie.

§7

 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie poradni zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§8

 1. Z dniem 31.08.2021 r. przestaje obowiązywać procedura w sprawie zachowania środków bezpieczeństwa i zasad postępowania w przyjmowaniu klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, które związane są w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami z dnia 01.09.2020 r.

§9

 1. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie wprowadza niniejszą procedurę zarządzeniem. Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. do odwołania.

Załącznik nr 1

Zasady prowadzenia terapii, konsultacji oraz innych działań statutowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

 1. Rodzic/opiekun prawny składa formularz zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w sekretariacie (osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mailem). W formularzu określa zasadność zgłoszenia.
 2. Złożone formularze zgłoszeniowe do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie analizuje dyrektor lub pracownik sekretariatu pod kątem zasadności, pilności, konieczności i przekazuje kartę indywidualna specjaliście.
 3. Na zajęcia przyjmowane są osoby zdrowe (nie przejawiające objawów infekcji dróg oddechowych), nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Informację uzyskuje specjalista telefonicznie w momencie umawiania na wizytę.
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty pracownik poradni pedagogiczny informuje rodzica: do poradni przychodzi tylko jedno z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które uczestniczy w zajęciach; o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na obostrzenia, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na udział w zajęciach; na teren poradni rodzic i dziecko przychodzą nie szybciej niż na 10 minut przed umówioną wizytą; wchodząc do poradni muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej – maseczka lub przyłbica, wchodząc do przedsionka poradni klienci dezynfekują ręce; o wyposażeniu dziecka w własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 5. Na wyposażeniu Poradni znajduje się bezdotykowy termometr. W uzasadnionych przypadkach pracownik poradni dokona pomiaru temperatury klientom termometrem bezdotykowym. Po każdym użyciu termometr będzie dezynfekowany. Gdy okaże się, że temperatura u klienta jest powyżej 37,3 stopni, nie będą realizowane zajęcia.
 6. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka. Wchodząc do przedsionka poradni rodzic i dziecko/uczeń dezynfekuje ręce.
 7. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4 r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą słabosłyszącą i niesłyszącą.
 8. Specjalista  (wyposażony w środki ochrony indywidualnej) wychodzi na korytarz po klienta.
 9. Rodzic podczas oczekiwania na dziecko wyposażany jest w środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce).
 10. Rano gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia zajęć. Między kolejnymi zajęciami pracownik pedagogiczny przeprowadza dezynfekcję biurka, klawiatury oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy  pomieszczenie.
 11. Należy zachować jak największą możliwą odległość między specjalistą a klientem.
 12. Nie jest wymagane stosowanie przez pracownika poradni w gabinecie specjalistycznym przyłbicy czy maseczek jeżeli pracownik poradni zachowa bezpieczną odległość (min. 1,5-2m).
 13. Dopuszczalna jest obecność dziecka z rodzicem wyposażonego w środki ochrony indywidualnej w gabinecie specjalisty.
 14. Dobór pomocy do wskazanych zajęć przez specjalistę uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.
 15. Preferowana jest forma pracy stacjonarnej z klientem.
 16. Dyrektor Poradni ma możliwość wprowadzenia hybrydowej formy zajęć za zgodą organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmnie. Część zajęć będzie mogła odbywać się zdalnie za pomocą komputera, laptopa z użyciem gogle meet, Microsoft teams.

Załącznik nr 2

Zasady postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

 1. Rodzic/opiekun prawny składa formularz zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie wraz  niezbędną dokumentacją dotyczącą przeprowadzenia diagnozy specjalistycznej w sekretariacie poradni (osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mailem). W formularzu określa zasadność diagnozy.
 2. Preferowane jest składanie kompletu dokumentacji w sekretariacie, aby uniknąć ponownego stawiennictwa w poradni w celu uzupełnienia dokumentacji.
 3. Złożone formularze zgłoszeniowe do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie analizuje dyrektor lub pracownik sekretariatu pod kątem zasadności, pilności, konieczności i przekazuje kartę indywidualną specjaliście.
 4. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe (nie przejawiające objawów infekcji dróg oddechowych), nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. Informację tę uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę.
 5. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna odbywa się w jednym dniu (dot. to badania diagnostycznego, wywiadu, rozmowy postdiagnostycznej). W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora może odbywać się w różnych terminach.
 6. W momencie telefonicznego umawiania wizyty pracownik poradni odpowiedzialny za diagnozę informuje rodzica: do poradni przychodzi tylko jedno z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być poddane diagnozie; o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na diagnozę; na teren poradni rodzic i dziecko przychodzą nie szybciej niż na 10 minut przed umówioną wizytą; wchodząc do poradni muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej – maseczka, wchodząc do przedsionka poradni klienci dezynfekują ręce; o wyposażeniu dziecka w własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne; o możliwości przeprowadzenia diagnozy specjalistycznej, wywiadu i rozmowy postdiagnostycznej w jednym dniu. Niewyrażenie zgody jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 7. Na wyposażeniu Poradni znajduje się bezdotykowy termometr. W uzasadnionych przypadkach pracownik poradni dokona pomiaru temperatury klientom termometrem bezdotykowym. Po każdym użyciu termometr będzie dezynfekowany. Gdy okaże się, że temperatura u klienta jest powyżej 37,3 stopni, nie będą podejmowaneczynności diagnostyczne.
 8. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę. W trakcie trwania diagnozy dzieci nie muszą mieć założonej maseczki. Przed rozpoczęciem diagnozy należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowaniu dłoni.
 9. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą.
 10. Osoba odpowiedzialna za diagnozę (wyposażona w środki ochrony indywidualnej) wychodzi na korytarz po klienta.
 11. Rodzic podczas oczekiwania na dziecko wyposażany jest w środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce). Nie należy przemieszczać się po częściach wspólnych.
 12. Przed wejściem do gabinetu osoba diagnozująca i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia rąk lub ich dezynfekcji.
 13. Osoba przeprowadzająca diagnozę wyposażona jest w środki ochrony osobistej.   
 14. Z gabinetów specjalistycznych usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Diagnosta dba o sprawną i wydają wentylację podczas badania. Dopuszczalna jest obecność rodzica w gabinecie w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi byś wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 15. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą prowadzącą diagnozę, a badanym.
 16. Nie jest wymagane stosowanie przez pracownika poradni w gabinecie specjalistycznym przyłbicy czy maseczek jeżeli pracownik poradni zachowa bezpieczną odległość (min. 1,5-2m).
 17. Rano gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy. Między kolejnymi diagnozami pracownik pedagogiczny przeprowadza dezynfekcję biurka oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy pomieszczenie.
 18. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy, powinny być regularnie czyszczone z użyciem płynu do dezynfekcji. Preferowane jest używanie narzędzi, które można zdezynfekować.
 19. Odbiór opinii/informacji o wynikach diagnozy/orzeczenia odbywa się po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu rodzica przez pracownika sekretariatu poradni o możliwości odbioru dokumentu w konkretnym terminie. W innym przypadku dokumenty wydane przez poradnie zostają wysłane na adres rodzica podany we wniosku.

Załącznik nr 3

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

 1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych sugerujących możliwości zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka powyżej 38 stopni, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu i smaku o nagłym  początku, wysypka) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz niezwłocznie powiadomić pracodawcę.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – izolatorium gabinet nr 2 w poradni, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Załącznik nr 4

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących możliwości zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka powyżej 38 stopni, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu i smaku o nagłym  początku, wysypka) pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Jeśli klient znajduje się w Poradni – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu – izolatorium gabinet nr 2 w poradni, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do Dyrektora Poradni. Umożliwi to pracownikom ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w Poradni, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem.
 4. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.