STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej „Poradnią” nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie.
 2. Ustalona nazwa jest używana przez Poradnię w jej pełnym brzmieniu.
 3. Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie.
 4. Organem prowadzącym Poradnię jest powiat chełmiński.
 5. Organ prowadzący Poradnię zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych a także odpowiada za jej działalność.
 6. Teren działania Poradni określa organ prowadzący.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się zmianę organizacji pracy Poradni.
 2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 4. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 3

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

II. Cele i zadania Poradni

§ 4

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5

Do zadań Poradni należy:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, którego efektem jest w szczególności: wydanie opinii; wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną; wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej w szczególności na: prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno -pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polegające w szczególności na: 1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej; b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych; 3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; 4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegające w szczególności na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie: 1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; 2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; 3) realizacji podstaw programowych; 4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; 5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów; 6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt. 5); 7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania; 5) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

III. Formy pracy Poradni

§ 6

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności w formie:

1. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; terapii rodziny; grup wsparcia; prowadzenia mediacji; interwencji kryzysowej; warsztatów; porad i konsultacji; wykładów i prelekcji; działalności informacyjno-szkoleniowej.

2. W zakresie realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych: porad i konsultacji; udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce; udziału w zebraniach rad pedagogicznych; warsztatów; grup wsparcia; wykładów i prelekcji; prowadzenia mediacji; interwencji kryzysowej; działalności informacyjno – szkoleniowej; organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

3. W uzasadnionych przypadkach psycholog, pedagog i logopeda zdalnie prowadzą konsultacje, wywiady, udzielają porad oraz realizują rozpoczętą terapię z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustalonych przez dyrektora Poradni.

4. Nauczyciel/specjalista jest obowiązany do dostępności w Poradni w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje/porady dla dzieci, uczniów, rodziców.

§ 7

Poradnia wydaje opinie i informacje o wynikach diagnozy w sprawach określonych w odrębnych przepisach i w oparciu o „Procedury wydawania opinii, informacji o wynikach diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie”.

§ 8

W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia i opinie. Działania zespołów regulują odrębne przepisy oraz „Procedury wydawania orzeczeń / opinii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie” jak również „Regulamin pracy zespołu orzekającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie”.

§ 9

W Poradni może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), jeżeli zatrudnia ona kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach WWR i dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia tego typu zajęć, wyposażonymi w sprzęt, specjalistyczne środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

 1. Wczesne wspomaganie organizuje się na pisemny wniosek rodzica dziecka.
 2. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; psycholog; logopeda; inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 3. Szczegółowe postępowanie określa „Regulamin WWR w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie”.

IV. Organy Poradni

§ 10

Organami poradni są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 11

Poradnią kieruje Dyrektor, któremu funkcję tę powierza lub z niej odwołuje organ prowadzący Poradnię. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni  pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.    

 1. Dyrektor Poradni w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością Poradni, reprezentuje ją na zewnątrz (m.in. rozpatruje  skargi i wnioski); 2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 2. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz wymierzanie kar porządkowych; 2) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Poradni; 3) dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych Poradni; 4) zapewnienie pracownikom pedagogicznym Poradni warunków do realizacji zadań statutowych; 5) ustalanie pracownikom pedagogicznym Poradni wynagrodzenia zasadniczego i dodatków; 6) przestrzeganie realizacji przez pracowników pedagogicznych Poradni tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych; 7) wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych; 8) ustalanie i udzielanie pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi urlopów wypoczynkowych; 9) udzielanie pracownikom dydaktycznym urlopów szkoleniowych; 10) udzielanie pracownikom pedagogicznym urlopów dla poratowania zdrowia; 11) ustalanie i wypłacanie odpraw pracownikom przechodzącym na emeryturę; 12) wydawanie pracownikom świadectw pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy; 13) zawieranie z wolontariuszem umowy, określanie w szczególności zakresu zadań wolontariusza i sposobu ich realizacji, czasu trwania umowy oraz zawieranie zobowiązania wolontariusza do przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy Poradni; 14) ubezpieczanie wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza; 15) zapewnianie warunków umożliwiających wykonywanie zadań przez wolontariusza.

§ 12

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni realizującym zadania wynikające ze statutu Poradni. Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością Poradni.

 1. W skład Rady wchodzą: 1) Dyrektor jako przewodniczący; 2) pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradca zawodowy.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie”.
 4. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

§ 13

Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Poradni; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania zmian w statucie, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni; 3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych  Poradni; 4) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład  zajęć; 2) projekt planu finansowego Poradni; 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) wnioski Dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 5. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązują przepisy prawa zawarte w „Karcie Nauczyciela” i „Kodeksie Pracy” oraz „Kodeksie etycznym nauczyciela w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie”.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności i podejmuje decyzje w formie uchwał. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste klientów Poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w Poradni.
 8. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następujące działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami: 1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lub kolejnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem Dyrektora Poradni; 2) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy Poradni powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza Poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu; 3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy Poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

V. Struktura organizacji pracy Poradni

§ 14

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego regulują odrębne przepisy.

§ 15

Poradnia obejmuje swym działaniem teren powiatu chełmińskiego.

§ 16

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 1. Współpraca taka polega na: 1) wymianie informacji i doświadczeń; 2) przekazywaniu kart indywidualnych dzieci i młodzieży znajdujących się aktualnie w rejonie działania innej poradni, na wniosek rodziców, pełnoletniego dziecka; 3) niezwłocznym przekazaniu wniosku o wydanie orzeczenia do właściwego zespołu orzekającego działającego przy innej poradni właściwej do jego rozpatrywania, przy jednoczesnym zawiadomieniu wnioskodawcy; 4) wsparciu merytorycznym dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

§ 17

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów  i doradców zawodowych.

 1. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 2. Osoby, o których mowa w ust.1 realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 3. Dyrektor Poradni może, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniać dodatkowych specjalistów.
 4. Do zadań pedagoga i psychologa w Poradni należy ponadto: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w prowadzeniu tego typu działań diagnostycznych; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb oraz wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 5. Do zadań logopedy w Poradni należy ponadto: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Poradnia zatrudnia lekarza. Do zakresu jego obowiązków należą konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego.
 8. Poradnia zatrudnia pracowników administracji do prowadzenia sekretariatu i pracowników obsługi do utrzymania w porządku pomieszczeń Poradni i terenu wokół Poradni. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy: 1) przestrzeganie regulaminu pracy i porządku ustalonego w Poradni; 2) sumienne i staranne wykonywanie powierzonych czynności oraz stosowanie się do poleceń przełożonego dotyczących pracy; 3) przestrzeganie czasu pracy i efektywne jego wykorzystanie dla celów służbowych, dbanie o dobro i mienie Poradni, chronienie i właściwe jego wykorzystanie; 4) sprawne funkcjonowanie sekretariatu; 5) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczątek Poradni; 6) dochowanie tajemnicy służbowej.
 9. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie, potrzeb środowiska oraz terenu działania, ustala na wniosek Dyrektora organ prowadzący Poradnię.
 10. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.
 11. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zawierają indywidualne przydziały czynności, które pracownicy otrzymują odrębnym pismem oraz załączony jest do akt osobowych.
 12. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne. Szczegółowe zasady zatrudnienia wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 18

Obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

§ 19

Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

§ 20

Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na  wniosek Dyrektora Poradni.

§ 21

Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni w roku, z którego 4 tygodnie zobowiązani są wykorzystać w okresie lipca i sierpnia, zgodnie z planem urlopów.

§ 22

Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

§ 23

Wszyscy pracownicy Poradni są zobowiązani do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ich przestrzegania.

V. Dokumentacja Poradni

§ 24

Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

Poradnia prowadzi:

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
 2. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
 3. Dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo oświatowe; 1) dokumentację badań – karty indywidualne; 2) dokumentację dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią w Poradni (karty terapii); 3) dzienniki zajęć specjalistycznych, cyklicznych w przedszkolach i szkołach; 4) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych; 5) indywidualne roczne plany pracy pracowników pedagogicznych; 6) dokumentację personalną pracowników; 7) sprawozdania Poradni z realizacji zadań statutowych oraz indywidualne sprawozdania pracowników pedagogicznych ze swojej pracy; 8) księgę zarządzeń dyrektora Poradni; 9) księgę uchwał Rady Pedagogicznej; 10) księgę protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej; 11) książkę inwentarzową środków trwałych; 12) książkę korespondencji wychodzącej i przychodzącej; 13) inną dokumentację.

§ 26

Dokumentację, o której mowa w ust. 1, 2, 4 prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 27

Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony Dyrektora Poradni.

§ 28

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.

§ 29

Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest Dyrektor Poradni.

§ 30

Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

VII. Pieczęcie, adres mailowy

§ 31

Poradnia posiada pieczęć firmową zawierającą jej pełną nazwę oraz adres siedziby.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35

Tel. (056) 686 00 52, tel./fax 686 34 29

 NIP: 875-14-06-184; Regon: 001082307

Poradnia posługuje się pieczęciami imiennymi pracowników uprawnionych.

§ 32

Poradnia posiada adres mailowy: poradnia@ppp-chelmno.pl oraz stronę internetową: www.ppp-chelmno.pl

VIII. Postanowienia końcowe

§ 33

Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 34

W sprawach wykraczających poza ramy niniejszego statutu należy kierować się obowiązującymi przepisami a w szczególności Ustawą o Systemie Oświaty, Ustawą Prawo Oświatowe, Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy, Kodeksem Administracyjnym, Regulaminem Pracy.

§ 35

Pracownicy Poradni są zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów i procedur obowiązujących w Poradni.

 1. Wykaz regulaminów i procedur wraz z ich treścią znajduje się w sekretariacie Poradni.

§ 36

Zmiany Statutu Poradni dokonywane są na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Poradni.

§ 37

Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z zapisami wynikającymi ze Statutu placówki.

§ 38

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, moc traci dotychczasowy Statut  uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Chełmnie dnia 24.01.1994 r., tekst ujednolicony uchwalony 03.01.2014r.

§ 39

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 40

Statut dostępny jest w sekretariacie Poradni.

Chełmno, 22.11.2017r., ze zmianami z dnia 04.11.2022r.