Rusza nabór na zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych roku szkolnym 2023/2024 w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.

Terminy spotkań zostaną ustalone po przeprowadzeniu naboru do grup treningowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie poradni.

Co to takiego ?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w odpowiednio dobranej grupie rówieśniczej.  Zajęcia te pozwalają dzieciom rozwijać swoje kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania. Jednak najważniejszym celem Treningu Umiejętności Społecznych jest kształtowanie umiejętności przełożenia tych wyuczonych i wyćwiczonych zachowań i zastosowanie ich w rzeczywistości.

 Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności tj. :

  • rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji,
  • zdobywanie umiejętności wyrażania własnych emocji,
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania i prawidłowego rozpoznawania emocji innych osób
  • zwiększenie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach życia codziennego,
  • uczenie się prawidłowych i bezpiecznych sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych i fizycznych,
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Dla kogo ?

Trening Umiejętności Społecznych jest dedykowany dzieciom i młodzieży doświadczającym trudności w funkcjonowaniu w grupie. Szczególnie pomocny może być dla osób mających diagnozę spektrum zaburzeń autystycznych (w tym zespół Aspergera).

Grupa wiekowa: uczniowie II etapu edukacyjnego (klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej). 

Jak dołączyć ?

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w Treningu Umiejętności Społecznych na terenie PPP w Chełmnie należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy (druk dostępny na stronie internetowej). Następnie rodzic wraz z dzieckiem zostanie zaproszony na indywidualną konsultacje z psychologiem na terenie PPP. Na podstawie zebranych informacji na temat funkcjonowania dziecka, uczestnicy są dobierani w grupy o podobnym poziomie funkcjonowania oraz zbliżonym wieku, tak aby wzmocnić efekty treningu i stworzyć odpowiednią przestrzeń dla nawiązywania bliskich relacji. W trakcie indywidualnej konsultacji, rodzice będą mogli również uzyskać informacje na temat ewentualnych alternatywnych form wsparcia psychologicznego i/lub pedagogicznego, które będą najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.