Drogi Rodzicu ! Co możesz zrobić, gdy Twoje dziecko ma problemy w nauce

Trudności w nauce mogą pojawiać się na różnych etapach edukacji. Mogą one mieć charakter ogólny i dotyczyć większości przedmiotów szkolnych, jak również występować tylko w przyswajaniu materiału programowego z określonego przedmiotu, mogą utrzymywać się długotrwale, bądź wynikać z określonej sytuacji życiowej dziecka.

Pierwszym objawem problemów w nauce są:

 • słabe oceny, brak postępów w nauce, a także narastające zaległości w wiadomościach i umiejętnościach edukacyjnych, często również pojawia się niechęć dziecka do danego przedmiotu, bądź do szkoły w ogóle, obniżeniu ulega motywacja uczenia się.

Długotrwałe utrzymujące się trudności w nauce i niemożność przezwyciężenia ich, mogą wtórnie wywołać u dziecka:

 • zaburzenia emocjonalne, nerwicowe, obniżyć jego samoocenę,
 • stać się przyczyną problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego.

Podłoże niepowodzeń szkolnych może być bardzo różnorodne:

 • obniżone możliwości umysłowe (intelektualne),
 • wybiórcze opóźnienia rozwoju funkcji istotnych w procesie uczenia się np.: uwagi, pamięci, analizatorów, przy ogólnie dobrych możliwościach umysłowych dziecka,
 • specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania np.: dysleksja rozwojowa,
 • specyficzne trudności w uczeniu się matematyki: dyskalkulia,
 • zaburzenia rozwojowe np.: ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi),
 • problemy zdrowotne (zaburzenia rozwoju ruchowego, mowy, słuchu , widzenia),
 • brak zainteresowania rodziców edukacją dziecka, a tym samym brak oddziaływań: stymulujących  rozwój dziecka, kształtujących ciekawość poznawczą, motywację uczenia się, aspiracje;
 • brak nawyków systematycznego uczenia się, bądź niewłaściwe strategie uczenia się;
 • trudna i złożona sytuacja życiowa dziecka np.: rozwód rodziców, pobyt rodziców za granicą;
 • warunki domowe niesprzyjające uczeniu się np.: awantury, alkoholizm rodziców, niestabilna sytuacja życiowa (częste zmiany miejsca zamieszkania), brak poczucia bezpieczeństwa;

 Drogi rodzicu! Co w tej sytuacji możesz zrobić:

 • możesz od początku edukacji szkolnej wspierać dziecko w nauce, wzmacniać jego motywację, rozbudzać ciekawość poznawczą;
 • możesz kształtować u dziecka nawyki systematyczności i obowiązkowości;
 • możesz rozmawiać z dzieckiem o pojawiających się problemach i pomagać w ich przezwyciężaniu;
 • współpracować z nauczycielami w zakresie wzajemnej wymiany informacji dotyczących sukcesów i trudności szkolnych dziecka, ustalanie form pomocy;
 • możesz przeglądać zeszyty, dziennik elektroniczny, sprawdzać zadania domowe,
 • sprawdzać stopień przygotowania się dziecka do lekcji;
 • dostrzegać i nagradzać nawet niewielkie sukcesy, doceniać włożony wysiłek czynione postępy.

Drogi Rodzicu nie zapominaj, że bycie rodzicem to trudne zadanie, ale też niezwykła przygoda.

Opracowanie:

Lucyna Graczyk-Putz  – pedagog PPP w Chełmnie