Terminy najbliższych posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2021/2022:

26.05.2022r. (czwartek) godzina 08.00

Dorota Jakubowska – przewodnicząca Zespołu Orzekającego
Marian Machała – pediatra, lekarz konsultant
Anna Gotthard – logopeda, protokolant
Magdalena Frost – psycholog
Katarzyna Poniatowska – pedagog

09.06.2022r. (czwartek) godzina 08.00

Dorota Jakubowska – przewodnicząca Zespołu Orzekającego
Marian Machała – pediatra, lekarz konsultant
Marzena Zaborowska – Kocioł – logopeda, protokolant
Monika Niewiarowska-Zych – psycholog
Lucyna Graczyk-Putz – pedagog

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1743) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dnia od dnia wydania orzeczenia lub opinii. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.